اثر گلخانه اي هواكره ي زمين یکشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۸۸ 15:33

تعريف گلخانه:

گلخانه يك اتاق شيشه‌اي است كه نور خورشيد از شيشه‌هاي آن به داخل مي‌تابد و هواي گلخانه را گرم مي‌كند. شيشه‌هاي گلخانه اجازه نمي‌دهند كه اين هواي گرم از گلخانه خارج‌شود.

تابش خورشيدي از شیشه عبور می کند. اما تابش هاي برگشتي از شيشه عبور نمي كنند. چون:

v        خاک و گیاه در اثر گرم شدن از خود تابش فرو سرخ منتشر می کنند.

v        این تابش طول موج بلندتری دارد و ازشیشه عبورنمی کند.

هوا كره زمين هم به مانند يك گلخانه عمل مي كند كه اين كار به كمك گاز هاي گلخانه اي صورت مي گيرد.

شكل زير پديده ي گلخانه اي را نشان مي دهد.

 

گازهاي گلخانه‌اي : جو يا هوايي كه در اطراف ماست، شبيه يك گلخانه است. گازهاي گلخانه‌اي در جو درست مثل شيشه‌هاي گلخانه عمل مي‌كنند.

اثر گلخانه ای

جذب پرتوهای پرانرژی(خورشید) و بازتابش پرتوهای کم انرژی به وسیله ی ملکول های برخی گازهای موجود را               اثر گلخانه ای می گویند.

اگر گازهای گلخانه ای نبودند، دمای زمین چه تغییری می کرد؟

•               در صورت فقدان این اثر گلخانه ای اتمسفر، میانگین دما به 25- درجه می رسد،

•                 در صورتیکه در حال حاضر حدود 15 درجه است.

•                 اختلاف دما ،  در بود یا نبود این پدیده 41درجه است.

•                 بنابراین در نبود گازهای گلخانه ای شرایط زندگی برای  ما بسیار سخت می گشت.

•          گازهاي گلخانه اي: H2O    بخار آب  ،  CO2            دي‌اكسيدكربن  ،   N2O اكسيد نيترو   ،   O3          ازن جو پايين  ،  CH4       متان   ،       HFCS       هيدروفلوئوروكربن‌ها  ،  CFCS                كلروفلوئوروكربن‌ها   ،  PFCS              پرفلوئوروكربن‌ها

نوشته شده توسط گازا  | لینک ثابت |